ZİYARETÇİLERE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE  AYDINLATMA METNİ

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) 07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş söz konusu kanun doğrultusunda şirketimiz VEGA İŞ MAKİNALARI SAN. VE TİC. A. Ş. (Kısaca Vega İş Makinaları olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak Kanunun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
İşbu bilgilendirme, VEGA İŞ MAKİNALARI’nın Kanun kapsamında Ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda VEGA İŞ MAKİNALARI tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.
Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, şirketimizin kullanmakta olduğu iş yeri ve üretim binalarına ziyaretçi olarak giriş yapmış gerçek kişilerdir.

B. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
VEGA İŞ MAKİNALARI, merkez, dış cephe, kat koridorları, yemekhane, depo, otopark, üretim tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme, kayıt, giriş yapılırken kimlik doğrulayıcı belge gösterme, ziyaretçi kartı taşıma kimlik kaydı faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik veri toplamaktadır. İşbu veriler KVKK gereğince, VEGA İŞ MAKİNALARI’ na sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgiler, kamera görüntüleri, elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. VEGA İŞ MAKİNALARI, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.
1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.